კვირის ფოკუსი: განათლების რეფორმა (ნაწილი 2)

არის თუ არა კანონში შეტანილი ცვლილებები განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე ადექვატური პასუხი, ზღუდავს თუ არა კანონპროექტი საგანმანათლებლო ინსტიტუციების თავისუფლებებს და აკადემიური პერსონალის გამკაცრებული წესით შერჩევა ქმნის თუ არა უმაღლეს სასწავლებლებში კადრებისა და პროგრამების დეფიციტს.

 

 
19.06.2013 

ნათია ლოხიშვილი